Thông tin các biểu mẫu danh mục
STT Danh mục Ký hiệu
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhânGiấy đề nghị DKKD DNTN.doc
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH Một thành viênGiay de nghi Cty 1 TV Phụ lục I.docx
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lênGiay de nghi CTy 2 TV Phụ lục I.docx
Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phầnGiay de Cty CP Phụ lục I.docx
Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danhGiay de nghi Cty Hop danh Phụ lục I.docx
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-6.docx
Danh sách cổ đông sáng lậpPhụ lục I-7.docx
Danh sách thành viên công ty hợp danhPhụ lục I-8.docx
Danh sách người đại diện theo ủy quyềnPhụ lục I-9.docx
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanhThong bao thay doi noi dung DKKD 2021.docx
Thông báo về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThong bao ve viec lap CN, VPDD, DĐKD 2021.docx
Thông báo thay đổi nội dung CN, VPĐD, ĐĐKDThay doi noi dung Chi nhanh 2021.docx
Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpThong bao thay doi noi dung DKKD 2021.docx
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luậtThong bao thay doi nguoi dai dien theo PL 2021.docx
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânThong bao thay doi chu DNTN Phu luc II-3 2021.docx
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viênThay doi chu so huu cty mau 2021.docx
Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-5.docx
Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânThong bao ve viec cho thue DNTN 2021.docx
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-12.docx
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-13.docx
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục II-14.docx
Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệpPhụ lục II-15.docx
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-16.docx
Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếPhụ lục II-17.docx
Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tưPhụ lục II-18.docx
Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tưPhụ lục II-19.docx
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục II-20.docx
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-21.docx
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanhThong bao Cham dut hoat dong CN, VPĐD, ĐĐKD.docx
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoàiVề việc chấm dứt hoạt động chi nhánh-văn phòng đại diện ở nước ngoài 2021.docx
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệpThong bao giai the 2021.docx
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanhThong bao ve viec lap CN, VPDD, DĐKD 2021.docx
Mẫu tham khảo
Điều lệ Công ty TNHH Một thành viênDieu le 1TV.docx
Điều lệ Công ty TNHH Hai thành viênDieu le 02TV.docx
Điều lệ Công ty Cổ phầnMau Dle CP20.docx
Biên bản họp Hội đồng thành viênbien ban hop hoi dong thanh vien (chuan).doc
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đôngBien ban hop ĐHĐCĐ mau.doc
Hợp đồng chuyển nhượng vốn gópHDCN.doc
Họp đồng mua bán, tặng choHDMB.doc
Quyết định của Chủ sở hữuQuyet dinh mau.docx
Quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viênQuyet dinh mau.doc
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ ĐKDNMẫu ủy quyền.doc
Hồ sơ đăng ký thành lập mới
STT Danh mục Ký hiệu
Bộ hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH Một thành viên
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
Dự thảo Điều lệ công ty TNHH một thành viên
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Dự thảo Điều lệ công ty TNHH hai thành viên
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Bộ hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Điều lệ công ty
Danh sách cổ đông sáng lập
Bộ hồ sơ lập Chi nhánh
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh
Quyết định về việc thành lập chi nhánh
Biên bản họp HĐTV, HĐQT về việc thành lập chi nhánh công ty
Hồ sơ đăng ký thay đổi
Bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
STTLoại hìnhKý hiệu
Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty TNHH một thành viên
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Quyết định của chủ sở hữu
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty TNHH hai thành viên
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Biên bản họp hội đồng thành viên
Quyết định Hội đồng thành viên
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty Cổ phần
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Biên bản họp Hội đồng quản trị
Quyết định Hội đồng quản trị
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty Hợp danh
BỘ HỒ SƠ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ DOANH NGHIỆP
STTLoại hìnhKý hiệu
Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc cho thuê Doanh nghiệp tư nhân
Hợp đồng mua bán, tặng cho, phần vốn góp
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty TNHH một thành viên (giám đốc thuê)
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty
Quyết định của chủ sở hữu
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty TNHH hai thành viên
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Biên bản họp Hội đồng thành viên
Quyết định của Hội đồng thành viên
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty Cổ phần
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Biên bản họp Hội đồng quản trị
Quyết định của Hội đồng quản trị
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
BỘ HỒ SƠ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty TNHH hai thành viên (chuyển nhượng vốn)
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Biên bản họp Hội đồng thành viên
Quyết định của Hội đồng thành viên
Họp đồng chuyển nhượng vốn góp
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
STTLoại hìnhKý hiệu
DNTN chyển đổi thành loại hình Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh
Giấy đề nghị đăng ký Công ty TNHH MTV
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty TNHH 2 TV
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty Hợp danh
Cam kết của Chủ DNTN
Quyết định chuyển đổi loại hình DNTN thành Công ty TNHH MTV
Điều lệ Công ty TNHH 1TV (cá nhân)
Danh sách chủ nợ
Danh sách người lao động
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Văn bản chấp của Sở KHĐT về việc góp vốn mua cổ phần
Danh sách thành vien, cổ đông sáng lập
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty TNHH MTV chuyển đổi thành loại hình Công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty Cổ phần chuyển đổi thành loại hình Công ty TNHH MTV, 2TV
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (1 TV)
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (2 TV)
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
Giấy tờ xác nhận phần vốn góp
Văn bản của Sở KHĐT chấp thuận về việc góp vốn mua cổ phần
STTLoại hìnhKý hiệu
Công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành loại hình Công ty TNHH MTV, công ty Cổ phần
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẢI THỂ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ TẠM NGỪNG
STT Danh mục Ký hiệu
Hồ sơ giải thể Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về giải thể doanh nghiệp
Quyết định giải thể doanh nghiệp
Danh sách chủ nợ
Danh sách người lao động
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bộ hồ sơ giải thể công ty TNHH Một thành viên
Thông báo về giải thể doanh nghiệp
Quyết định giải thể doanh nghiệp
Danh sách chủ nợ
Danh sách người lao động
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bộ hồ sơ giải thể công ty TNHH hai thành viên
Thông báo về giải thể doanh nghiệp
Quyết định giải thể doanh nghiệp
Danh sách chủ nợ
Danh sách người lao động
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Biên bản giải thể doanh nghiệp
Bộ hồ sơ giải thể Công ty Cổ phần
Thông báo về giải thể doanh nghiệp
Quyết định giải thể doanh nghiệp
Danh sách chủ nợ
Danh sách người lao động
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Biên bản họp Đại hồi đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp
Hồ sơ chấm dứt hoạt động Chi nhánh, VPĐD, Địa điểm đăng ký kinh doanh
Thông báo chấm dứt chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh
Giấy uỷ quyền nộp hồ sơ
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp