STTSố hiệu văn bảnBan hànhTrích yếuĐính kèm
2774/QĐ-UBND29/11/2021Quyết định ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025
298/QĐ-UBND9/2/2021Ban hành Chương trình hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
791/QĐ-UBND9/5/2019Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
81/2019/NQ-HĐND22/4/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
80/2019/NQ-HĐND12/4/2019Sửa đổi bổ sung cho nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND
82/2019/NQ-HĐND12/4/2019Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên đia bàn tỉnh Trà Vinh
80/2019/NQ-HĐND12/4/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
80/2019/NQ-HĐND12/4/2019Sửa đổi bổ sung cho nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND
80/2019/NQ-HĐND12/4/2019Sửa đồi, bổ sung một số điều của Nghị Quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
80/2019/NQ-HĐND12/4/2019Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh