Thông tin liên hệ
Mã xác thực* :
Gửi
THÔNG TIN LIÊN HỆ SỞ BAN NGÀNH

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Điện thoại:0294 3862 289

Địa chỉ: 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

Sở Công Thương

Điện thoại:02943852594

Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

Sở Giao Thông Vận Tải

Điện thoại:02943840292

Địa chỉ: Số 151A, đường Nguyễn Đáng, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: sgtvt@travinh.gov.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Điện thoại:02943862330

Địa chỉ: Số 14, đường 19 tháng 5, Khu 2, Phường 1, Thành Phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: vanphongso@sgdtravinh.edu.vn

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại:02943862369

Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhcn-travinh@chinhphu.vn

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Điện thoại:02943862364

Địa chỉ: Số 2, đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: sldtbxhtv@travinh.gov.vn

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Điện thoại:02943840301

Địa chỉ: Số 109 Phạm Ngũ Lão, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

E-mail: snnptnt@travinh.gov.vn

SỞ NỘI VỤ

Điện thoại:02943852612

Địa chỉ: Số 52A, đường Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: snv@travinh.gov.vn

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại:02943850856

Địa chỉ: Số 06 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: stttt@travinh.gov.vn

SỞ TÀI CHÍNH

Điện thoại:02943862457

Địa chỉ: Số 3, đường 19 tháng 5, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: stc@travinh.gov.vn

SỞ TƯ PHÁP

Điện thoại:02943862972

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: stp@travinh.gov.vn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện thoại:02943862426

Địa chỉ: Số 7, đường Phan Châu Trinh, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: svhttdltv@travinh.gov.vn

SỞ XÂY DỰNG

Điện thoại:02943862544

Địa chỉ: Số 241(số cũ 226), đường Trần Phú, Phường 7, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: sxdtravinh@travinh.gov.vn

SỞ Y TẾ

Điện thoại:02943862399

Địa chỉ: Số 16A, đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: soytetv@travinh.gov.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TCKH CÁC HUYỆN THỊ THÀNH

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Điện thoại:02943858287

Địa chỉ: 09 Lê Thánh Tôn, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN CÀNG LONG

Điện thoại:02963882025

Địa chỉ: Khóm 3, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN CẦU KÈ

Điện thoại:02943834054

Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cầu Kè, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TIỂU CẦN

Điện thoại:02943834005

Địa chỉ: Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN CHÂU THÀNH

Điện thoại:02943872018

Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN CẦU NGANG

Điện thoại:02943825034

Địa chỉ: Khóm Thống Nhất, thị trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TRÀ CÚ

Điện thoại:02943874032

Địa chỉ: Khóm 7, thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN DUYÊN HẢI

Điện thoại:02943738008

Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Điện thoại:02943832288

Địa chỉ: Khóm 1, Phường 1, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

E-mail: skhdt@travinh.gov.vn

UBND TỈNH TRÀ VINH

Điện thoại:02943852570

Địa chỉ: Số 52A Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

E-mail: vpubnd@travinh.gov.vn